Regulamin sklepu internetowego SUNDUK PRACOWNIA DOROTY SULŻYK

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.


2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).


3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sunduk Pracownia Dorota Sulżyk.


4. Sklep internetowy Sunduk Pracownia Dorota Sulżyk – serwis internetowy dostępny pod www.sunduk.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;


5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.


6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sunduk Pracownia Dorota Sulżyk a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.


7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz 287 ze zm.).

 

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sunduk.pl

 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sunduk.pl prowadzony jest przez Sunduk Pracownia Dorota Sulżyk ul. Krótka 8 Waliły-Stacja 16-040 Gródek, tel. +48 600 051 441, NIP: 966-02-44-440, REGON: 200850152.

 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
§ 2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego.
 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Składanie indywidualnego zamówienia odbywa się za pomocą wiadomości wysłanej na adres mailowy sklep@sunduk.pl.

 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
§ 3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.
 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sunduk.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  a) imię i nazwisko / nazwa firmy
  b) adres dostawy
  c) e-mail
  d) telefon kontaktowy
  e) NIP – w przypadku prośby o fakturę.

 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.

 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamów”.

 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sunduk Pracownia Dorota Sulżyk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
§ 4. Dostawa
 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia musi być wyższa niż 400 zł. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Rodzaje i ceny dostaw (na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej):
  a) Paczkomat INPOST: 13 złotych / czas dostawy 1-2 dni robocze;
  b) Poczta Polska: 14 złotych lub 15 zł paczka ubezpieczona / czas dostawy 1-2 dni robocze;
  c) odbiór osobisty w sklepie po wcześniejszym umówieniu się.

 2. W przypadku wysyłki za granicę zamówienie odbywa się poprzez kontakt mailowy ze Sprzedawcą (sklep@sunduk.pl).

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.

 4. Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 5. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi trzy dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destynacji.

 6. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazana Specyfikacja Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura.
§ 5. Informacja o cenach i metodach płatności w sklepie internetowym.
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na numer konta bankowego: 67806000040391076430000010;
  b) płatnością w systemie Przelewy24
  c) gotówką przy odbiorze osobistym.
§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni mailem sklep@sunduk.pl lub pisemnie na adres Sunduk Pracownia Dorota Sulżyk ul. Krótka 8 Waliły-Stacja 16-040 Gródek. Pobierz wzór oświadczenia odstąpienia od umowy: Oświadczenie
 2.  
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Sunduk Pracownia Dorota Sulżyk ul. Krótka 8 Waliły-Stacja 16-040 Gródek.
 4.  
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6.  
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 8.  
 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10.  
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§ 7. Politykę zwrotów i reklamacji w sklepie internetowym.
 1. W przypadku gdy zakupiony produkt posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamację w oparciu o regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2.  
 3. Reklamacja zostanie przyjęta do rozpatrzenia, jeśli Klient wraz z odsyłanym Produktem prześle wypełniony dokument stanowiący pisemną reklamację produktu. Przed zgłoszeniem reklamacji zaleca się kontakt ze Sklepem pod adresem : sklep@sunduk.pl. Pobierz wzór dokumentu reklamacji towaru: Wzór dokumentu
 4.  
 5. W treści reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, co przyczyni się do przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji.
 6.  
 7. Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy na adres: Sunduk Pracownia Dorota Sulżyk ul. Krótka 8 Waliły-Stacja 16-040 Gródek, zakupiony Produkt wraz z dowodem zakupu.
 8.  
 9. Reklamacja z tytułu rękojmi zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 10.  
 11. Klient jest zobowiązany do zbadania stanu dostarczonej przesyłki w obecności osoby jej dostarczającej, a w przypadku braków lub uszkodzonego Produktu do sporządzenia protokołu szkody. W przypadku odbioru paczki z paczkomatu, Klient również zobowiązany jest do zbadania stanu dostarczonej przesyłki, a w przypadku braków lub uszkodzonego Produktu postępować zgodnie z instrukcją widniejącą na Paczkomacie. Pokwitowanie odbioru przesyłki bez wskazania braków lub uszkodzeń uniemożliwia skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych za szkody powstałe w transporcie.
 12.  
 13. Koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Jeśli reklamacja jest zasadna Sprzedawca zwraca koszty przesyłki Produktu, które zostały poniesione przez Klienta podczas zakupu Produktu, w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
 14.  
 15. Odpowiedź Sprzedawcy jest wysłana na adres korespondencyjny lub adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 16.  
 17. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 18.  
 19. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego ze Specyfikacją Zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu.
 20.  
 21. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 22.  
 23. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:-Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 24.  
 25. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 26.  
 27. Konsument ma możliwość zwrócenia się o rozwiązanie ewentualnego sporu z wykorzystaniem wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów na platformie ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
§ 8. Polityka prywatności i danych osobowych i ich ochrony.
 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią rozporządzenia, o którym mowa powyżej.

 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sunduk Pracownia Dorota Sulżyk ul. Krótka 8 Waliły-Stacja 16-040 Gródek, tel. +48 600 051 441, NIP: 966-02-44-440, REGON: 200850152.

 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.

 6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
  a) Poczta Polska
  b) INPOST

 7. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie:
  a) Przelewy24
  b) PayPal

  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 8. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.

 9. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

 10. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

 11. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową na adres sklep@sunduk.pl. Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty.

 12. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.
§ 9. Biuro Obsługi Klienta – Sklep Stacjonarny
Klientów oraz interesantów sklepu internetowego Sunduk Pracownia Doroty Sulżyk przyjmujemy pod adresem:
ul. Krótka 8 Waliły-Stacja,
16-040 Gródek
tel. +48 600 051 441,
czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 18.00.

§ 10. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 287 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem www.sunduk.pl.

Koszyk
Twoje wybrane produkty